VK3FTOM

Activity

Year
Score
Avg QSO
Silos Activated
QSOs
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
2022
3.00
3.00
1
3
1
0
2
0
0

Summary

Time On
Silo Code
Chaser
Band
Mode
Silo
2022-01-17T02:50:00Z
VK-NYX3
VK3AML
70cm
FM
Nylex, Victoria
2022-01-17T02:40:00Z
VK-NYX3
VK3EJ
70cm
FM
Nylex, Victoria
2022-01-17T02:05:00Z
VK-NYX3
VK2FHSV
40m
SSB
Nylex, Victoria