VK2ADF

Activity

Year
Score
Avg QSO
Silos Activated
QSOs
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
2023
123.30
13.70
9
136
136
0
0
0
0

Summary

Time On
Silo Code
Chaser
Band
Mode
Silo
2023-09-03T02:42:07Z
VK-OKS2
VK3VTH
40m
SSB
Oaklands, New South Wales
2023-09-03T02:42:07Z
VK-OKD2
VK3VTH
40m
SSB
Oaklands 2, New South Wales
2023-09-03T02:41:34Z
VK-OKS2
VK3XV
40m
SSB
Oaklands, New South Wales
2023-09-03T02:41:34Z
VK-OKD2
VK3XV
40m
SSB
Oaklands 2, New South Wales
2023-09-03T02:13:18Z
VK-OKS2
VK5CZ
40m
SSB
Oaklands, New South Wales
2023-09-03T02:13:18Z
VK-OKD2
VK5CZ
40m
SSB
Oaklands 2, New South Wales
2023-09-03T02:10:52Z
VK-OKS2
VK2IO
40m
SSB
Oaklands, New South Wales
2023-09-03T02:10:52Z
VK-OKD2
VK2IO
40m
SSB
Oaklands 2, New South Wales
2023-06-11T01:09:05Z
VK-THK2
VK5AYL
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T01:05:37Z
VK-THK2
VK3UAO
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T01:01:10Z
VK-THK2
VK3UH
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:58:32Z
VK-THK2
VK3SG
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:54:26Z
VK-THK2
VK2JAP
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:53:28Z
VK-THK2
VK7EE
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:50:10Z
VK-THK2
VK2YW
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:46:18Z
VK-THK2
VK2SOT
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:39:26Z
VK-THK2
VK2ZRK
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:37:33Z
VK-THK2
VK3SQ
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:33:03Z
VK-THK2
VK7PAL
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:22:45Z
VK-THK2
VK3MCK
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:16:44Z
VK-THK2
VK3CEO
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:15:43Z
VK-THK2
VK2MET
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:15:17Z
VK-THK2
VK1AO
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:13:59Z
VK-THK2
VK1CHW
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:10:15Z
VK-THK2
VK1AAF
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:06:45Z
VK-THK2
VK1TTY
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:05:37Z
VK-THK2
VK3BWS
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-11T00:03:32Z
VK-THK2
VK2KA
40m
SSB
The Rock, New South Wales
2023-06-03T03:09:23Z
VK-BLN2
VK3BSF
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T03:05:37Z
VK-BLN2
VK2WOG
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T03:04:25Z
VK-BLN2
VK2SOT
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:59:14Z
VK-BLN2
VK1CHW
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:57:41Z
VK-BLN2
VK7KPC
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:54:11Z
VK-BLN2
VK3ZGA
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:52:16Z
VK-BLN2
VK5PAS
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:48:08Z
VK-BLN2
VK2YW
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:47:00Z
VK-BLN2
VK2VH
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:45:17Z
VK-BLN2
VK2PET
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:43:31Z
VK-BLN2
VK2DA
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:25:50Z
VK-BLN2
VK1AD
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:24:24Z
VK-BLN2
VK3PG
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:22:21Z
VK-BLN2
VK3SMW
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:21:50Z
VK-BLN2
VK5AYL
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:17:59Z
VK-BLN2
VK2MOE
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:16:25Z
VK-BLN2
VK3DEM
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:14:40Z
VK-BLN2
VK2LAG
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:14:10Z
VK-BLN2
VK3ZPF
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:13:22Z
VK-BLN2
VK2BAI
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:11:30Z
VK-BLN2
VK2KAW
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:09:27Z
VK-BLN2
VK2DWP
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:06:26Z
VK-BLN2
VK3UAO
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:05:29Z
VK-BLN2
VK1FPRV
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:04:29Z
VK-BLN2
VK2IO
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:03:49Z
VK-BLN2
VK1DI
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:02:48Z
VK-BLN2
VK2PF
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:02:15Z
VK-BLN2
VK4DAX
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-06-03T02:01:57Z
VK-BLN2
VK4NH
40m
SSB
Belfrayden, New South Wales
2023-05-28T02:30:11Z
VK-LCT2
VK3PEF
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:26:48Z
VK-LCT2
VK2LAG
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:26:02Z
VK-LCT2
VK3SQ
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:25:17Z
VK-LCT2
VK2TDB
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:24:25Z
VK-LCT2
VK3CEO
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:23:38Z
VK-LCT2
VK3DAE
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:22:53Z
VK-LCT2
VK2XXL
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:22:06Z
VK-LCT2
VK2SOT
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:18:54Z
VK-LCT2
VK2LD
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:17:07Z
VK-LCT2
VK2YW
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:16:37Z
VK-LCT2
VK5TN
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:15:38Z
VK-LCT2
VK3OAK
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:14:49Z
VK-LCT2
VK3ZSC
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:13:52Z
VK-LCT2
VK3DHW
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:12:57Z
VK-LCT2
VK3SMW
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:12:38Z
VK-LCT2
VK1AO
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:12:13Z
VK-LCT2
VK2TEJ
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:11:26Z
VK-LCT2
VK3ZPF
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:10:52Z
VK-LCT2
VK7XX
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:10:00Z
VK-LCT2
VK2IO
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:08:55Z
VK-LCT2
VK2GQR
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:08:04Z
VK-LCT2
VK4SYD
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-28T02:07:03Z
VK-LCT2
VK3PF
40m
SSB
Lockhart, New South Wales
2023-05-21T01:07:19Z
VK-BRK2
VK2LEE
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T01:05:57Z
VK-BRK2
VK2EMF
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T01:01:21Z
VK-BRK2
VK2ATW
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T00:53:28Z
VK-BRK2
VK3DJD
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T00:50:45Z
VK-BRK2
VK3PF
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T00:49:31Z
VK-BRK2
VK2KJJ
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-21T00:38:13Z
VK-BRK2
VK3OAK
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T23:29:51Z
VK-BRK2
VK2SW
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:46:03Z
VK-BRK2
VK2PBC
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:44:32Z
VK-BRK2
VK2ACR
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:43:54Z
VK-BRK2
VK2RK
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:41:08Z
VK-BRK2
VK2YW
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:39:37Z
VK-BRK2
VK2DL
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:37:12Z
VK-BRK2
VK2IO
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:35:58Z
VK-BRK2
VK8MG
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:29:43Z
VK-BRK2
VK5VK
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:25:19Z
VK-BRK2
VK1DI
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:18:11Z
VK-BRK2
VK3PF
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:15:13Z
VK-BRK2
VK3VIN
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:14:41Z
VK-BRK2
VK3VKT
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:14:06Z
VK-BRK2
VK3GJG
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:12:10Z
VK-BRK2
VK1TTY
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:09:37Z
VK-BRK2
VK2MET
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:08:31Z
VK-BRK2
VK1AO
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-20T22:05:49Z
VK-BRK2
VK3ZPF
40m
SSB
Boree Creek, New South Wales
2023-05-13T23:43:38Z
VK-RZK2
VK2MET
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:43:16Z
VK-RZK2
VK1AO
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:42:57Z
VK-RZK2
VK2IO
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:42:10Z
VK-RZK2
VK1CHW
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:41:33Z
VK-RZK2
VK3PF
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:40:57Z
VK-RZK2
VK1AD
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-13T23:40:12Z
VK-RZK2
VK2SLB
40m
SSB
Razorback, New South Wales
2023-05-07T02:54:17Z
VK-SNO2
VK2LEE
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:52:27Z
VK-SNO2
VK2MOE
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:51:26Z
VK-SNO2
VK4SYD
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:47:43Z
VK-SNO2
VK2WU
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:45:37Z
VK-SNO2
VK5PAS
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:44:44Z
VK-SNO2
VK1ARQ
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:40:55Z
VK-SNO2
VK2MOP
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:39:40Z
VK-SNO2
VK3UP
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:31:14Z
VK-HRM3
VK3AJP
40m
SSB
Horsham, Victoria
2023-05-07T02:31:14Z
VK-SNO2
VK3AJP
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:29:46Z
VK-SNO2
VK3AWA
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:20:26Z
VK-SNO2
VK3PF
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:16:33Z
VK-SNO2
VK2MVP
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:14:30Z
VK-SNO2
VK2DWP
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-05-07T02:13:19Z
VK-SNO2
VK2YW
40m
SSB
Sandigo, New South Wales
2023-04-20T02:31:06Z
VK-ARO2
VK1ARQ
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:29:54Z
VK-ARO2
VK2LEE
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:28:06Z
VK-ARO2
VK1AO
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:24:39Z
VK-ARO2
VK2GQR
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:15:32Z
VK-ARO2
VK3MCA
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:10:17Z
VK-ARO2
VK2IO
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:07:00Z
VK-ARO2
VK2YW
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:06:39Z
VK-ARO2
VK5AYL
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:02:56Z
VK-ARO2
VK3PF
40m
SSB
Arajoel, New South Wales
2023-04-20T02:02:00Z
VK-ARO2
VK2MOE
40m
SSB
Arajoel, New South Wales