VK7TW

Activity

Year
Score
Avg QSO
Silos Activated
QSOs
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
2021
9.00
9.00
1
9
9
0
0
0
0

Summary

Time On
Silo Code
Chaser
Band
Mode
Silo
2021-08-28T06:56:00Z
VK-STT7
VK3BEL
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T06:51:00Z
VK-STT7
VK2EFM
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:56:00Z
VK-STT7
VK2NNN
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:54:00Z
VK-STT7
VK5MAZ
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:50:00Z
VK-STT7
VK2KA
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:48:00Z
VK-STT7
VK5PAS
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:45:00Z
VK-STT7
VK1DA
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:39:00Z
VK-STT7
VK7RM
40m
SSB
South Hobart, Tasmania
2021-08-28T05:35:00Z
VK-STT7
VK2VAR
40m
SSB
South Hobart, Tasmania