VK3YV

Activity

Year
Score
Avg QSO
Silos Activated
QSOs
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
2023
99.00
19.80
5
99
99
0
0
0
0

Summary

Time On
Silo Code
Chaser
Band
Mode
Silo
2023-10-30T05:10:00Z
VK-BRA3
VK5PAS
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:10:00Z
VK-BRA3
VK5MAZ
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:10:00Z
VK-BRA3
VK6XN
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:10:00Z
VK-LCE3
VK5MAZ
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:10:00Z
VK-LCE3
VK5PAS
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:10:00Z
VK-LCE3
VK6XN
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:08:00Z
VK-BRA3
VI10VKFF
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:08:00Z
VK-LCE3
VI10VKFF
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:04:00Z
VK-BRA3
VK4DOG
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:04:00Z
VK-BRA3
VK8DJ
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:04:00Z
VK-LCE3
VK8DJ
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:04:00Z
VK-LCE3
VK4DOG
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-BRA3
VK4KC
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-BRA3
VK4MAD
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-BRA3
VK4DXA
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-LCE3
VK4MAD
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-LCE3
VK4DXA
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:03:00Z
VK-LCE3
VK4KC
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T05:01:00Z
VK-BRA3
VK4NH
20m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T05:01:00Z
VK-LCE3
VK4NH
20m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:59:00Z
VK-BRA3
VK5AYL
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:59:00Z
VK-LCE3
VK5AYL
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:58:00Z
VK-BRA3
VK5BJE
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:58:00Z
VK-LCE3
VK5BJE
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:55:00Z
VK-BRA3
VK3MHZ
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:55:00Z
VK-LCE3
VK3MHZ
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:53:00Z
VK-BRA3
VK5TRM
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:53:00Z
VK-LCE3
VK5TRM
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:52:00Z
VK-BRA3
VK5KBJ
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:52:00Z
VK-BRA3
VK2IO
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:52:00Z
VK-LCE3
VK2IO
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:52:00Z
VK-LCE3
VK5KBJ
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:51:00Z
VK-BRA3
VK3SQ
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:51:00Z
VK-BRA3
VK2BD
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:51:00Z
VK-LCE3
VK3SQ
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:51:00Z
VK-LCE3
VK2BD
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:50:00Z
VK-BRA3
VK2CCP
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:50:00Z
VK-BRA3
VK3BBB
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:50:00Z
VK-LCE3
VK2CCP
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:50:00Z
VK-LCE3
VK3BBB
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:49:00Z
VK-BRA3
VK2MTM
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:49:00Z
VK-LCE3
VK2MTM
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:47:00Z
VK-BRA3
VK6HDY
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:47:00Z
VK-BRA3
VK4AAC
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:47:00Z
VK-LCE3
VK4AAC
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:47:00Z
VK-LCE3
VK6HDY
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:46:00Z
VK-BRA3
VK2VH
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:46:00Z
VK-LCE3
VK2VH
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:45:00Z
VK-BRA3
VK7AN
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:45:00Z
VK-BRA3
VK2EXA
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:45:00Z
VK-LCE3
VK2EXA
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:45:00Z
VK-LCE3
VK7AN
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:44:00Z
VK-BRA3
VK3CEO
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:44:00Z
VK-BRA3
VK3MCA
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:44:00Z
VK-LCE3
VK3MCA
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:44:00Z
VK-LCE3
VK3CEO
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:43:00Z
VK-BRA3
VK3UH
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:43:00Z
VK-LCE3
VK3UH
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:42:00Z
VK-BRA3
VK7JFD
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:42:00Z
VK-LCE3
VK7JFD
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:41:00Z
VK-BRA3
VK5HS
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:41:00Z
VK-LCE3
VK5HS
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-BRA3
VK2GOM
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-BRA3
VK2VT
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-BRA3
VK2BYF
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-BRA3
VK2VAR
40m
SSB
Bridgewater, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-LCE3
VK2VAR
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-LCE3
VK2GOM
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-LCE3
VK2BYF
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T04:40:00Z
VK-LCE3
VK2VT
40m
SSB
Laucke, Victoria
2023-10-30T02:10:00Z
VK-CLA3
VK3ADM
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:07:00Z
VK-CLA3
VK3UP
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:07:00Z
VK-CLA3
VK4AAC
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:06:00Z
VK-CLA3
VK2VH
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:05:00Z
VK-CLA3
VK2MET
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:05:00Z
VK-CLA3
VK3UH
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:03:00Z
VK-CLA3
VK1AO
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:03:00Z
VK-CLA3
VK2CCP
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:02:00Z
VK-CLA3
VK3BBB
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T02:00:00Z
VK-CLA3
VK3CEO
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-10-30T01:58:00Z
VK-CLA3
VK2IO
40m
SSB
Culgoa, Victoria
2023-06-10T02:17:00Z
VK-LBE3
VK3BWS
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:16:00Z
VK-LBE3
VK3SG
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:14:00Z
VK-LBE3
VK7XX
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:14:00Z
VK-LBE3
VK3KAI
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:14:00Z
VK-LBE3
VK3PF
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:13:00Z
VK-LBE3
VK3UH
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:09:00Z
VK-LBE3
VK3AWA
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T02:07:00Z
VK-LBE3
VK3XV
40m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T01:57:00Z
VK-LBE3
VK4TJ
20m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-06-10T01:55:00Z
VK-LBE3
ZL3RIK
20m
SSB
Labertouche, Victoria
2023-01-29T02:25:00Z
VK-TRR3
VK5AYL
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:24:00Z
VK-TRR3
VK3KAI
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:23:00Z
VK-TRR3
VK3PF
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:20:00Z
VK-TRR3
VK3YP
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:19:00Z
VK-TRR3
VK2MET
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:18:00Z
VK-TRR3
VK1AO
30m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:13:00Z
VK-TRR3
VK2MET
15m
SSB
Trafalgar, Victoria
2023-01-29T02:13:00Z
VK-TRR3
VK1AO
20m
SSB
Trafalgar, Victoria